نویسنده = محمودزاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت‌گرا و رشداقتصادی به روش گشتاور تعمیم‌یافته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 521-539

مهدیه مودتی؛ تقی ترابی؛ عباس معمارنژاد؛ محمود محمودزاده