نویسنده = خیراندیش، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی تجاری‌سازی دانش از طریق روش‌شناسی کیو

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-100

مهدی خیراندیش؛ الهام تبریزی؛ فرشید خمویی