نویسنده = سلیمانی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل سوق دهنده و بازدارنده راه اندازی شرکت‌های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-97

رضوان حسین قلی زاده؛ محبوبه سلیمانی؛ علیرضا خوراکیان