نویسنده = علیزاده، عبدالرحمان
تعداد مقالات: 1
1. تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 689-708

زرین زردار؛ عبدالرحمان علیزاده