نویسنده = تقوی مریم آبادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 473-492

افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی