نویسنده = رحیم نیا، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-59

میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا