نویسنده = ساجدنیا، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-66

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا