نویسنده = اسدی سی سخت، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل راهبرد های کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 611-629

کیهان اسدی سی سخت؛ کامبیز طالبی؛ سید رسول حسینی