نویسنده = صدق آمیز، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 133-152

نسیم یادگار؛ محمدمهدی معماریانی؛ عبدالرضا صدق آمیز