نویسنده = رضایی میرقائد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 215-231

محسن رضایی میرقائد