نویسنده = انصاری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 377-395

علی نصر اصفهانی؛ رضا انصاری؛ ریحانه مولایی خوراسگانی