نویسنده = زارعی، ‌هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-214

زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور