نویسنده = طالبی، کامبیر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی پوشاک با مالکیت کارآفرینان زن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 75-93

کامبیر طالبی؛ طیبه عبدلی محمدآبادی