نویسنده = اسدی، علی
تعداد مقالات: 2
2. تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 107-126

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ بهروز زارعی؛ علی اسدی