تعداد مقالات: 465
453. تاثیر جایگاه بازاریابی‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 421-440

فاطمه شراعی؛ امیرمحمد کلابی؛ سید حمید خدادادحسینی


454. مدلسازی بازارپذیری در تجاری سازی پروژه های نانوفناورانه: یک مطالعه آمیخته

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 441-460

سید حمزه نژادحسین؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان


456. اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 481-499

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


457. طراحی مدل ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 501-520

زهراسادات منتظری؛ رضا آقاموسی؛ عبدا... نعامی؛ عادل فاطمی


459. طراحی شبکه ایجاد ارزش مشترک مبتنی بر نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی فناوری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 541-560

منیژه حقیقی نسب؛ محسن پازری؛ جمشید عدالتیان شهریاری


460. شناسایی چالش های شکل گیری شرکت های نوپای رسانه ای در ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 561-580

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور


461. واکاوی پدیدۀ آفلوانزا و ذهنیت کارآفرینی گریزی در میان فرزندان کارآفرینان (با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 581-600

علیرضا شیروانی جوزانی؛ علیرضا شیروانی جوزانی؛ زهرا علیپور درویش؛ سیده فاطمه مقیمی


462. توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 601-620

بهاره ملکی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدهاشم موسوی حقیقی


464. طراحی مدل تاب آوری استارتاپ های مبتنی بر فاوا با رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 621-640

حسین رحمان سرشت؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی؛ شهیده دوست محمدیان


465. تاثیرکیفیت نهادی و محیط اقتصادی بر نرخ کارآفرینی: شواهدی از داده های پانل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 621-640

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری