دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحـی مدل هوشمندی فناوری در کسب و کارهای فناورانه با رویکرد خلق مشترک ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332038.653792

محمدصادق موحدی فر؛ مریم تقوایی یزدی؛ محمد صالحی


طراحی الگوی سرعت بین‌المللی سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (موردمطالعه: صنعت دارو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22059/jed.2022.337252.653871

سعیده حنفی؛ علی رضائیان؛ بابک ضیاء؛ نصرت الله شادنوش