فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی (JED) - مقالات آماده انتشار