دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحـی مدل هوشمندی فناوری در کسب و کارهای فناورانه با رویکرد خلق مشترک ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.332038.653792

محمدصادق موحدی فر؛ مریم تقوایی یزدی؛ محمد صالحی


طراحی الگوی شکل‌گیری گرایش کارآفرینانه بین‌الملل (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای منتخب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.333430.653814

ندا مقدم؛ بابک ضیاء؛ سید مجتبی سجادی


تبیین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان هنری بر مبنای رویکرد شومپیتر به ناولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.334473.653829

وجیهه سراج؛ محسن مطیعی


شناسایی چالش کلیدی موثر بر کاهش انگیزه کارآفرینان اجتماعی و بررسی نقش رهبری بر خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22059/jed.2022.330113.653760

فرزانه نیک؛ سید بابک علوی؛ میثاق تصوری


طراحی الگوی سرعت بین‌المللی سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (موردمطالعه: صنعت دارو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22059/jed.2022.337252.653871

سعیده حنفی؛ علی رضائیان؛ بابک ضیاء؛ نصرت الله شادنوش


تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22059/jed.2022.324062.653673

حمید پاداش؛ جهانگیر ید اللهی؛ فرهاد فیضی