موضوعات = کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت‌گرا و رشداقتصادی به روش گشتاور تعمیم‌یافته

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 521-539

10.22059/jed.2019.265932.652728

مهدیه مودتی؛ تقی ترابی؛ عباس معمارنژاد؛ محمود محمودزاده


2. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-240

10.22059/jed.2017.238762.652280

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی


3. بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376

10.22059/jed.2016.60059

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی