موضوعات = نگرش/گرایش/قصد کارآفرینی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی کارآفرینانه در مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22059/jed.2022.332859.653806

نرگس غفرانی؛ سید رسول حسینی؛ مرتضی موسی خانی


2. تاثیر نگرش سرمایه‌گذار بر قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کارآفرینی: نقش تعدیل‌گر نوع زبان، تجربه و جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/jed.2022.330475.653766

امیر امامی؛ فائزه شیبانی؛ حمزه خواستار


4. شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380

10.22059/jed.2018.68132

مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی


5. هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه در بین کودکان 12-11 ساله شهر اهواز

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 653-669

10.22059/jed.2017.61554

مریم عزیزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالیپور