موضوعات = تامین مالی
نقش طراحی برنامه‌های شتابدهنده در نتایج جذب سرمایه توسط استارتاپها

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-58

10.22059/jed.2023.352508.654106

فرشته مشاور؛ کامبیز طالبی؛ حمیده رشادت‌جو؛ علی داوری


ارائه الگوی شکل گیری سرمایه گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 161-180

10.22059/jed.2018.262916.652675

محمود احمدپور داریانی؛ وحید قیصری؛ هستی چیت سازان؛ افسانه باقری


اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور