موضوعات = نوآوری و خلاقیت
شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-200

10.22059/jed.2018.259026.652608

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمودمهرداد شکریه


بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری‌های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-159

10.22059/jed.2017.62304

اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید سعید قوام شهیدی