موضوعات = نوآوری و خلاقیت
معادله نوآوری: درک ارتباط بین انسجام تیمی، انگیزه و ذهنیت تفکر طراحی در تقویت عملکرد نوآورانه کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22059/jed.2023.360821.654213

ستاره شیرعلیان؛ فراز قدرتی‌زاده؛ کامبیز طالبی؛ احسان چیت ساز


تحلیل نقش و سازوکار نقش آفرینی کارآفرینان سیاستی در حکمرانی با تاکید بر تجارب موفق جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22059/jed.2024.362106.654232

منصوره مهدی زاده


شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-200

10.22059/jed.2018.259026.652608

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمودمهرداد شکریه


بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری‌های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 141-159

10.22059/jed.2017.62304

اسماعیل شاه طهماسبی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید سعید قوام شهیدی