کلیدواژه‌ها = هوشیاری کارآفرینانه
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-240

10.22059/jed.2018.68079

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی


6. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 7-25

10.22059/jed.2012.28538

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور