کلیدواژه‌ها = هوشیاری کارآفرینانه
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 221-240

محمدرضا طالبی کوهستانی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محتبی محمودزاده؛ محمد عطایی


6. الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-25

شهریار عزیزی؛ علیرضا موتمنی؛ امیررضا عبداله‌پور