کلیدواژه‌ها = دانشجویان
اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 481-499

10.22059/jed.2020.306844.653420

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-36

10.22059/jed.2013.50796

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی