کلیدواژه‌ها = اشتیاق کارآفرینانه
کاربران کارآفرین: انگیزه های کارآفرینانه، سرمایه انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: کیک استارتر )

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 561-579

10.22059/jed.2021.323388.653661

هومن اهوری؛ علی دیواندری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ امیر اخلاصی