کلیدواژه‌ها = شایستگی
طراحی برنامه مرشدی در کسب و کار: انتخاب متربی شایسته

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 279-298

10.22059/jed.2017.229828.652167

محمد عزیزی؛ عاطفه آقایی پور


شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 769-788

10.22059/jed.2017.61640

هادی نوتاش؛ قنبر محمدی الیاسی؛ مرتضی رضایی زاده


طراحی الگوی کارآمد شایستگی مدیران پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 729-748

10.22059/jed.2016.58807

رحمت اله اللهیاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی