کلیدواژه‌ها = توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-40

10.22059/jed.2015.55468

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه