کلیدواژه‌ها = کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 457-475

10.22059/jed.2018.224841.652087

شیما فرخ؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی


نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 195-214

10.22059/jed.2015.55976

وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور


تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 467-486

10.22059/jed.2014.52503

آصف کریمی؛ شهریار بوذرجمهری