کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی علل شکست توسعه خدمت جدید در اپراتورهای تلفن همراه ایران از منظر فرآیند توسعه

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 441-460

10.22059/jed.2019.269252.652785

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ پیام حنفی‌زاده


تأثیر سیاست‌های کارآفرینی و محیط کسب‌وکار بر توسعۀ کارآفرینی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-339

10.22059/jed.2018.250927.652467

علی داوری؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ راحله افراسیابی؛ الهه داوری


طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-40

10.22059/jed.2015.55468

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه


ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-59

10.22059/jed.2015.53243

میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا


تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 7-35

محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی


علل شکست کارآفرینان در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 163-184

هرا آراستی؛ منیره غلامی