کلیدواژه‌ها = انتقال دانش
واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-220

10.22059/jed.2018.257246.652583

عبدالله احمدی کافشانی؛ پوریا نوری؛ کامبیز طالبی