کلیدواژه‌ها = فراترکیب
طراحی مدل یکپارچه عوامل شکست کسب‌وکار نوآفرین و ارائه استراتژی های کارآفرینانه اجتناب از شکست

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-128

10.22059/jed.2023.354488.654132

مجید ملک محمدی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ کامبیز حیدرزاده


ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91

10.22059/jed.2023.349257.654057

صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری


طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-60

10.22059/jed.2020.298180.653278

محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری


ارائه چارچوب ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح کلان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-79

10.22059/jed.2020.290947.653159

تورج کریمی؛ آصف ( ut) کریمی؛ علی اصغر سعدآبادی؛ سعید رمضانی


طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 421-440

10.22059/jed.2019.285314.653074

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صید مهدی ویسه


فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 141-160

10.22059/jed.2019.279279.652965

راحیل کردحیدری؛ فرشته منصوری مؤید؛ سید حمید خدادادحسینی


ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 259-278

10.22059/jed.2017.232569.652198

مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه