نویسنده = نوروزی سیدحسینی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 481-499

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


2. تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مجموعه‌های ورزشی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 217-234

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی