نویسنده = مرجان صفاری
اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 481-499

10.22059/jed.2020.306844.653420

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی


تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند و وفاداری مشتریان مجموعه‌های ورزشی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 217-234

10.22059/jed.2020.304154.653372

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی