نویسنده = نجفی، سید محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی (موردمطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 273-292

مریم رحمانی؛ علی محمد موذنی؛ رضا محمدکاظمی؛ یوسف محمدی فر؛ سید محمد باقر نجفی