نویسنده = محقق نیشابوری، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 497-516

محمد سعید محقق نیشابوری؛ کامببز طالبی؛ سید مجتبی سجادی