نویسنده = هاشم آقازاده
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-240

10.22059/jed.2017.238762.652280

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی


2. طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-40

10.22059/jed.2015.55468

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه