نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-240

نادر بهاری؛ هاشم آقازاده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ شهرام صدقی


2. طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه