نویسنده = محمدشریف شریف زاده
تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 401-420

10.22059/jed.2019.286047.653086

همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده


شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب‌وکارهای سبز در استان گلستان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 201-219

10.22059/jed.2019.281260.653001

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رهبری


اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک مجازی ایده در رستة مخابرات

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 493-512

10.22059/jed.2016.60915

ابوالقاسم عربیون؛ غلامحسین عبد الله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ بهرام رضا امیری


آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 589-611

10.22059/jed.2014.53620

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون


تدوین نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-287

10.22059/jed.2014.52062

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبد الله زاده