نویسنده = مرتضی اکبری
تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 709-727

10.22059/jed.2016.58803

شیرمراد مرزبان؛ معصومه محقق هرچقان؛ مرتضی اکبری