نویسنده = اسدا... کردنائیج
مدل مفهومی شکل گیری استراتژی تحول دیجیتال در سازمان‌های خرده فروشی پوشاک

دوره 16، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 82-115

10.22059/jed.2023.366608.654278

شکوه سادات علیزاده مقدم؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خدادادحسینی؛ ایوب محمدیان


شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی با رویکرد آمیخته

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 563-582

10.22059/jed.2022.338680.653893

اسدالله کرد نائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ فاطمه اصغری گودرزی


تبیین جایگاه گرایش کارآفرینانه سازمانی در تحقق مزیت های رقابتی؛ مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 233-252

10.22059/jed.2015.55978

سید علی حیدری؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی