نویسنده = محمدرضا زالی
تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-36

10.22059/jed.2013.50796

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی


بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-66

10.22059/jed.2013.36653

مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا


راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-114

10.22059/jed.2013.36261

اسدالله کردنائیج؛ محمدرضا زالی؛ ماجد بهامین


به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 45-66

محمدرضا زالی


برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 81-107

کامبیز طالبی؛ محمدرضا زالی؛ بنفشه پیرویان


محدودیت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوظهور

دوره 2، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 81-102

مجتبی امیری؛ محمدرضا زالی؛ مهدی مجد