نویسنده = امید عزیزی زیارت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-80

جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار