نویسنده = محمد رضا زالی
تعداد مقالات: 2
1. نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 29-47

سعید رضایی طرقی؛ مریم میرزایی؛ محمد رضا زالی؛ سید مصطفوی رضوی؛ رضا رستمی


2. شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 117-140

اسد الله کرد نائیج؛ محمد رضا زالی؛ سارا شرکاء