نویسنده = میرزایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-47

سعید رضایی طرقی؛ مریم میرزایی؛ محمد رضا زالی؛ سید مصطفوی رضوی؛ رضا رستمی