نویسنده = جمشیدیان، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-106

سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری